Produkt dnia
Producenci
Regulamin

Kontakt ze sprzedawcą

 1. Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 39, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
 2. Adres e-mail: sklep@bio-thassos.pl
 3. Telefon: 32-753-99-66
 4. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): ul. Sienkiewicza 39, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
 5. Adres do wysłania reklamowanego towaru: ul. Sienkiewicza 39, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
 6. Punkt odbioru - punkt znajdujący się pod adresem ul. Sienkiewicza 39, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Na stronie internetowej umieszczone są wizualizacje produktów, które mogą nieznacznie różnić się od tych w rzeczywistości

Wysyłka zamówienia oraz płatności

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

     a) Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

     b) Za pośrednictwem platformy płatniczej:

 • PayU

    2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest              PayU S.A.

    3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od złożenia zamówienia.

    4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe                wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

    5. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją                    akceptację.

Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
  2. Odbiór osobisty
 7. Kupujący może odebrać towar osobiście w Punkcie Odbioru w godzinach jego otwarcia.
 8. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

 Dostawa towaru

 1. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko Kupującego, nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji.
 2. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Termin na odstąpienie od umowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu lub w przypadku umowy o świadczenie usług elektronicznych - od dnia zawarcia umowy.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientowi dokonanych przez niego płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do chwili otrzymania zwrotu Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Produktu, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.
 10. W celu przyspieszenia procedury zwrotu, Sprzedawca zaleca by zwracane Produkty przesyłać na adres: Sklep Internetowy GR BIO GRAŻYNA HAŃSKA - UL. SIENKIEWICZA 39, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

Spory między Stronami

 1. Umowa na odległość zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem podlega w całości prawu polskiemu, z tymże wybór tego prawa właściwego nie prowadzi do pozbawienia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, jakie zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady Nr 593/2008/WE byłoby właściwe.
 2. W przypadku sporów z udziałem Konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może zwrócić się o interwencję rzecznika praw lub skorzystać z mediacji (o ile na nią – mediację - Sprzedawca wyrazi zgodę). Dostęp do ww. procedur jest opisany w Kodeksie postępowania cywilnego, Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Dostęp do ww. procedur jest opisany w polskim Kodeksie postępowania cywilnego oraz Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Konsument może uzyskać również pomoc od Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce, z którym może się skontaktować za pośrednictwem strony internetowej: www.konsument.gov.pl/en/. 
 3. Rozstrzyganie wszelkich ewentualnych sporów wynikających lub związanych z umową zawartą na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane Sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla miasta Krakowa (Polska). Strony, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zgodnie ustalają, iż:
 4. prawem wyłącznie właściwym dla całej umowy oraz powstałych na jej tle sporów jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.
 5. w zakresie całej niniejszej umowy wyłączają zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych 
  o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 roku.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności zmianę przepisów prawa. Zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian w Regulaminie są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić o wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu:
  1. wszystkich Użytkowników, poprzez informacje na stronie głównej Sklepu internetowego oraz
  2. Użytkowników posiadających Konto, za pośrednictwem wiadomości e-mail, na podany przez niech adres.
 3. Powiadomienie, o którym mowa w ppkt. 2 zawierać będzie zestawienie zmian wraz termin ich obowiązywania, przy czym termin ten nie będzie krótszy niż 14 dni od daty powiadomienia. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający Konto nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania powiadomienia. Powiadomienie takie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy prowadzenie Konta w Sklepie internetowym.
 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl